Jogi és felhasználási feltételek

Fontos információ! A slowbudapest.com webhely használata előtt kérjük, hogy olvassa el figyelmesen az alábbi jogi nyilatkozatot (“Jogi Nyilatkozat”). Ez a Jogi Nyilatkozat szabályozza a slowbudapest.com webhely és a rajta szereplő valamennyi anyag Ön általi használatát.

 • Általános bevezetés

Jelen webhelyet (a hozzá hivatkozással kapcsolódó valamennyi webhelyet kizárva) a Slow Products Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1071 Budapest, Damjanich utca 26/B III/6.; cégjegyzékszám: 01-09-271606; adószám: 25376760-2-42) kezeli.

Slow Products Kft.

Székhely: 1071 Budapest, Damjanich utca 26/B III/6.

Adószám: 25376760-2-42

Bankszámla szám: 16200106-11569624 (MagNet Bank)

Cégjegyzékszám: 01-09-271606

Nyilvántartásba vételt végző hivatalos szerv neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Nyilvántartásbavétel időpontja: 2015. 09. 23.

Tárhelyszolgáltató:

Gyümölcstárhely Kft. 8000 Székesfehérvár, Palotai út 8/b. 1/3.

Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-90513/2015.

A slowbudapest.com webhely megnyitásával Ön elfogadja, hogy a jelen Jogi Nyilatkozat kötelezi Önt. Ha nem ért egyet a Jogi Nyilatkozatban foglaltakkal, kérjük, hogy tekintsen el a slowbudapest.com webhely használatától. A jelen jogi feltételekre a magyar jog irányadó, tekintet nélkül a nemzetközi magánjog előírásaira. A slowbudapest.com webhelyhez való hozzáféréssel és annak használatával Ön kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a jogvitákra a magyar bíróságoknak legyen kizárólagos joghatóságuk.

A Slow Products Kft. bármikor jogosult előzetes tájékoztatás nélkül a Jogi Nyilatkozat megváltoztatására, és/vagy a slowbudapest.com webhelyhez való hozzáférés megszüntetésére. Ezért kérjük, ezen oldal látogatását időszakonként ismételje meg annak érdekében, hogy az Önnel szemben kötelező erejű, az adott időszakban hatályos jogi feltételeket és kiegészítő jogi feltételeket megismerhesse.

 • Szellemi tulajdonjogok

A slowbudapest.com webhely személyes időtöltésként és tájékozódási céllal látogatható. Bármely, a slowbudapest.com webhelyen levő anyagot kizárólag nem üzleti, hanem oktatási, magán- vagy házi használatra egy számítógép merevlemezére töltheti le vagy nyomtathatja ki, de ezen az engedélyezett felhasználáson túl a slowbudapest.com webhely tartalmának terjesztése, formai vagy tartalmi módosítása, továbbítása vagy ismételt hozzáférhetővé tétele a Slow Products Kft. előzetes írásbeli hozzájárulását igényli. A slowbudapest.com webhely harmadik fél honlapjáról történő hivatkozása (linking, framing) a Slow Products Kft. előzetes írásbeli hozzájárulását igényli.

A slowbudapest.com webhelyen található tartalmakhoz (ideértve, de nem kizárólag a fotók, grafikai képek/szöveg, audio-vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program, stb.) fűződő szerzői jog, illetve egyéb szellemi tulajdonjog a Slow Products Kft-t illetve kapcsolt vállalkozásait illeti meg. A slowbudapest.com webhelyhez történő hozzáférés vagy a slowbudapest.com webhely használata semmilyen jogot, ezen belül szellemi tulajdon- vagy hasznosítási jogot nem keletkeztet. A slowbudapest.com webhelyhez fűződő valamennyi jognak és igénynek a kizárólagos jogosultja a Slow Products Kft. és kapcsolt vállalkozásai. A Slow Products Kft. honlapjai szerzői és egyéb alkalmazandó jogi védelem alatt állnak. Amennyiben ezen Jogi Nyilatkozatot megsérti, a slowbudapest.com webhely látogatásához való joga automatikusan megszűnik. A Slow Products Kft. fenntartja a jogát minden, a jelen dokumentumban ki nem kötött joggal kapcsolatban is.

A Slow Products Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül kifejezetten tilos:

 • kereskedelmi célokra használnia a slowbudapest.com webhelyet, illetve annak bármely részét (vagy ezek másolatát) és/vagy a rajta szereplő márkákat; és
 • módosítani a slowbudapest.com webhelyet (vagy annak bármely részét), vagy belefoglalni azt bármilyen más műbe (például nyomtatott dokumentumba, blogba vagy harmadik fél webhelyébe).

A slowbudapest.com webhelyen megjelenő neveket, logókat és megjelöléseket a Slow Products Kft., illetve kapcsolt vállalkozásai azokon a földrajzi területeken használják, ahol ezek engedéllyel használt bejegyzett vagy bejegyzés alatt álló védjegyek. A Slow Products Kft. nem használja és nem szándékozik használni ezen neveket, logókat és megjelöléseket olyan földrajzi területeken, ahol a használatra a Slow Products Kft. nem jogosult, és ilyen földrajzi területekre nem szállítja vagy kínálja eladásra azon termékeket, illetve szolgáltatásokat, amelyek ilyen nevet, logót vagy megjelölést viselnek. A védjegyek vagy a slowbudapest.com webhely bármely más tartalmának a jogi feltételekben foglaltaktól, illetve a slowbudapest.com webhely tartalmában feltüntetettektől eltérő felhasználása vagy jogellenes, illetve jóerkölcsbe ütköző használata szigorúan tilos.

 • Tartalom

A slowbudapest.com webhely tartalmát a lehető leggondosabban állítottuk össze. A slowbudapest.com webhely azonban kizárólag tájékoztató jelleggel működik. A Slow Products Kft. nem garantálja a slowbudapest.com webhely tartalmának helyességét, naprakészségét és teljességét, sem a slowbudapest.com webhely megszakítás- és hibamentes működését.

A slowbudapest.com weboldal a lassítás és a kiegyensúlyozott életvitel iránt érdeklődők számára kínál infomrációkat, továbbá szolgáltatásokat és termékeket megvásárlásra.

A Slow Products Kft. jogosult a slowbudapest.com webhely tartalmának előzetes tájékoztatás nélküli megváltoztatására.

A slowbudapest.com webhely tartalmazhat olyan más webhelyekre vonatkozó utalásokat (pl. hivatkozás, banner, gomb), amelyek webhelyünk egy adott szegmenséhez kapcsolódnak. Ez nem jelenti automatikusan azt, hogy a Slow Products Kft-nek bármilyen kapcsolata lenne ezekkel a webhelyekkel vagy tulajdonosukkal. Az ilyen webhelyekkel és a rajtuk szereplő információkkal kapcsolatban semmilyen felelősséget nem vállalunk.

A slowbudapest.com webhelyen közzétett tájékoztatás és elektronikus hirdetés tekintetében a Slow Products Kft. szavatolja, hogy a tájékoztatás megfelel az elektronikus hirdetésre vonatkozó jogi szabályozásnak az alábbiak szerint. A Slow Products Kft. szavatolja, hogy elektronikus hirdetései a hirdetés jellegéről világosan és egyértelműen azonosítható módon ad tájékoztatást, amint az hozzáférhetővé válik az igénybe vevő számára. Szavatolja továbbá, hogy az eladásösztönző ajánlat – így különösen az árengedmény, ajándék -, illetve az eladásösztönző vetélkedő vagy nyereményjáték, sorsolásos játék és más szerencsejáték ilyen jellegéről ugyancsak világos és egyértelműen azonosítható módon tájékoztatást és könnyen hozzáférhetővé teszi az ajánlati felhívás részleteit, illetve a részvétel feltételeit. A Slow Products Kft. szavatolja, hogy a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá tartozó szerencsejáték szervezése esetében mindenben eleget tesz a jogszabályi rendelkezéseknek.

 • Cookie-k használata

A sütik használatával kapcsolatos részletes tájékoztatónk itt érhető el:

https://slowbudapest.com/cookie-szabalyzat/

 • Felelősség

A törvény által megengedett mértékig a Slow Products Kft. – ideértve annak kapcsolt vállalkozásait, vezetőit és alkalmazottait – ezennel kizár minden felelősséget a slowbudapest.com webhely Ön általi használata és/vagy ennek eredménye által bármilyen módon, közvetlenül és/vagy közvetetten okozott mindennemű kárért, beleértve, de nem kizárólagossággal a következők által bármilyen módon okozott és/vagy azokból bármilyen módon fakadó károkat:

 • az Ön bármiféle tevékenysége, melyre esetleg a slowbudapest.com webhelyen közzétett információ ösztönözte Önt;
 • a slowbudapest.com webhely használatának lehetetlensége; és
 • a slowbudapest.com webhelyen szereplő bizonyos információk helytelensége, hiányossága vagy elavultsága.

Az előző bekezdésben tárgyalt korlátozások nem érvényesek, ha és amennyiben a kár, haláleset vagy személyi sérülés a Slow Products Kft. – ideértve annak kapcsolt vállalkozásait és vezetőit – szándékos cselekedetének, mulasztásának vagy súlyos gondatlanságának a következménye.

A slowbudapest.com webhely tartalmához való hozzáférésből vagy a hozzáférés hiányából, illetve tartalmának felhasználásából, vagy a felhasználás hiányából eredő közvetlen, közvetett, járulékos, következményes, büntető, vagy nem vagyoni kártérítés alapjául szolgáló károkért a Slow Products Kft. (ideértve kapcsolt vállalatait, a Slow Products Kft. és kapcsolt vállalatainak vezetőit, igazgatóit, alkalmazottait, részvényeseit, vagy ügynökeit) lehető legszélesebb körben kizár minden felelősséget. A Slow Products Kft. nem vállal helytállást azért, hogy a slowbudapest.com webhely, illetve a szerver, amely a slowbudapest.com webhelyet hozzáférhetővé teszi, vírusmentes, illetve mentes kár okozására alkalmas alkotórészektől. A slowbudapest.com webhelyet látogató személy (és nem a Slow Products Kft.) viseli az ezen károkból eredő szervíz-, javítási, korrekciós illetve valamennyi egyéb költséget, illetve más kárt.

 • Beküldött információk

Ha Ön bármilyen információt vagy anyagot küld nekünk, ezzel beleegyezik abba, hogy ezt az információt és anyagot tetszésünk szerint, térítésmentesen felhasználhatjuk, és megerősíti azt, hogy ez a használat nem sérti más személyek jogait.

A slowbudapest.com webhely azon részein, ahol a webhely egyéb felhasználói által beküldött információk szerepelnek, a beküldött információkat nem ellenőrizzük, illetve nem kötelességünk az ilyen információk figyelése, és semmilyen felelősséget nem vállalunk az ilyen információkért. Fenntartjuk a jogot arra, hogy bárminemű ilyen információt bármikor, előzetes értesítés nélkül, saját belátásunk szerint szerkesszünk vagy eltávolítsunk webhelyünkről.

A Slow Products Kft. a részére az interneten keresztül küldött vagy továbbított leveleket és anyagokat nem bizalmas és nem védett anyagként kezeli. Bármilyen levélnek vagy anyagnak erre a webhelyre történő elküldésével vagy továbbításával Ön beleegyezik abba, hogy a Slow Products Kft. vagy bármely kapcsolt vállalkozása az anyagot a slowbudapest.com webhelyen az Adatvédelmi Nyilatkozatban megjelölt célra felhasználhatja, ideértve a többszörözést, továbbítást, közzétételt, sugárzást és a slowbudapest.com webhelyre történő feltöltést. A Slow Products Kft. nem köteles a slowbudapest.com webhelyre küldött üzenetek megválaszolására, illetve az ilyen küldemény és/vagy anyag fejében térítés fizetésére.

Kérjük, hogy vegye figyelembe, hogy az alkalmazandó nemzeti jog rendelkezik az illegális internetes tartalmakról, így tartózkodjon mindennemű törvénytelen, fenyegető, becsületsértő, rágalmazó, obszcén, pornográf, illetlen, gyalázkodó, vagy bármely olyan anyag slowbudapest.com webhelyre történő feltöltésétől vagy továbbításától, amely bűncselekménynek vagy más jogsértésnek minősül, illetve ilyennek minősülő magatartásra ösztönöz.

A Slow Products Kft. nem képes, és ennek következtében nem vállal semmiféle kötelezettséget arra nézve, hogy a webhelyre feltöltött anyagokat, leveleket átnézze. A Slow Products Kft. fenntartja magának a kizárólagos jogot arra, hogy saját döntési körében, bármilyen okból elfogadhatatlan tartalmakat, leveleket a shop.slowbudapest.com webhelyről eltávolítsa.

 • Adatvédelem

Adatkezelési nyilatkozatunkat itt találja:

 https://slowbudapest.com/adatkezelesi-nyilatkozat/

 • Kapcsolatfelvétel

Ha bármilyen kérdése vagy panasza lenne webhelyünkkel kapcsolatban, forduljon hozzánk az alábbi címen: Slow Products Kft. (1071 Budapest, Damjanich utca 26/B III/6.) vagy nelli@slowbudapest.com

Utoljára módosítva: 2018. május 25.