Adatkezelési nyilatkozat

Tájékoztatás és szabályzat a Slow Products Kft által üzemeltetett slowbudapest.hu honlap használatával kapcsolatos adatkezelésről

 

A Slow Products Kft(székhely: 1071 Budapest Damjanich utca 26/B, III/6.; cégjegyzék szám: 01-09-271606; “Társaság“) az Ön személyes adatai Társaság általi kezelésével kapcsolatban a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint tájékoztatja Önt az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) („GDPR”) 13. cikkében foglaltak szerint.

  1. Az adatkezelés célja és jogalapja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama, az adatokhoz hozzáféréssel rendelkezők köre, adattovábbítások:

1.1       Email küldése weboldalon keresztül

 

Amennyiben Ön a Társaság honlapját felkeresi és részünkre a honlapon található felületen keresztül emailt küld, a Társaság az Ön alábbi adatait kezeli:

név, e-mail cím, az email szövegében esetlegesen Ön által megadott személyes adatok

Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja (szerződés teljesítése), figyelemmel arra, hogy a weboldal használatával Ön a Társaság weboldalának jogi feltételeit elfogadja. A weboldalra vonatkozó felhasználási feltételek elérhetőek a slowbudapest.com honlapon. Amennyiben nem adja meg email címét (nem kívánja személyes adatai kezelését), akkor nem fogunk tudni válaszolni Önnek.

Jelen pont szerinti adatait a jelen pont szerinti célból addig kezeljük, amíg az az Önnel való kommunikációhoz (kérdése megválaszolásához, a kapcsolattartáshoz) szükséges.

Jelen pont szerinti adataihoz a Társaság ügyvezetője és kijelölt ügyintézői férhetnek hozzá.

A Társaság nem végez profilozást és automatizált döntéshozatalra nem kerül sor.

Személyes adatait nem továbbítjuk más részére, azok EGT-n kívülre továbbítására nem kerül sor.

 

1.2       „Sütik” („cookie”-k) használata

Amennyiben Ön a Társaság honlapját felkeresi, a Társaság az Ön alábbi adatait kezeli:

IP cím

Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja), figyelemmel arra, hogy a weboldal használatával Ön hozzájárul a cookie-k süti szabályzat szerinti használatához. A hozzájárulását bármikor visszavonhatja, a browser-ét átállíthatja. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A Társaság nem végez profilozást és automatizált döntéshozatalra nem kerül sor.

A sütik használatával kapcsolatos részletes tájékoztatónk elérhető itt:

https://slowbudapest.com/cookie-szabalyzat/

Személyes adatait nem továbbítjuk más részére, azok EGT-n (Magyarországon) kívülre továbbítására nem kerül sor.

1.3       Hírlevél

Amennyiben Ön ahhoz hozzájárul, úgy a Társaság az Ön önkéntes hozzájárulása alapján az Ön alábbi adatait kezeli hírlevél küldésével összefüggésben:

név; e-mail cím

Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása. Az Ön hozzájárulása nem feltétele annak, hogy a Társasággal szerződést kössön vagy a Társaságtól termékeket rendeljen. Az Ön jelen pont szerinti hozzájárulása bármikor, díjmentesen visszavonható az alábbi elérhetőségek bármelyikén: info@slowbudapest.com; nelli@slowbudapest.com. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Jelen pont szerinti adatait hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük.

Jelen pont szerinti adataihoz a Társaság ügyvezetője és kijelölt ügyintézői, a Társaság részére informatikai háttérszolgáltatásokat nyújtó jogi személyek férhetnek hozzá.

1.4       Nyereményjátékok szervezése

Amennyiben Ön részt vesz a Társaság által időről időre szervezett promócióban vagy nyereményjátékban, úgy ezzel összefüggésben a Társaság az alábbi adatait kezeli:

név; lakcím; telefonszám; e-mail cím

Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) (“szerződés teljesítése“) illetve c) pontja (“jogi kötelezettség teljesítése“), figyelemmel arra, hogy a nyereményjátékban való részvétellel Ön és a Társaság között szerződés jön létre, a nyeremény átadásával összefüggésben pedig a Társaságot adó- illetve számviteli kötelezettségek terhelik. A fenti adatokat nem köteles megadni, ugyanakkor amennyiben nevét és lakcímét nem adja meg, úgy nem fogjuk tudni a nyereményt kézbesíteni az Ön részére, amennyiben telefonszámát és email címét nem adja meg, úgy nem fogunk tudni ezen elérhetőségeken kapcsolatba lépni Önnel a fentiekkel kapcsolatban.

Jelen pont szerinti adatait az adott nyereményjáték lebonyolításáig kezeljük, amennyiben Ön a nyereményjáték során valamilyen nyereményben részesül, úgy a Társaság adójogi kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges adatok tekintetében az adójogi elévülésig (annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 évig, amelyben az adóról bevallást, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni), azaz legfeljebb 7 évig, a Társaság számviteli kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges adatokat pedig legfeljebb 8 évig kezeljük.

Jelen pont szerinti adataihoz a Társaság ügyvezetője és kijelölt ügyintézői, a Társaság részére informatikai háttérszolgáltatásokat nyújtó jogi személyek illetve az adott nyereményjátékban közreműködő jogi személyek férhetnek hozzá.

1.5       SlowHow előadásokra történő regisztráció

Amennyiben Ön a Társaság SlowHow előadásaira regisztrál, úgy ezzel összefüggésben a Társaság az alábbi adatait kezeli:

név; e-mail cím

Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása. Az Ön jelen pont szerinti hozzájárulása bármikor, díjmentesen visszavonható az alábbi elérhetőségek bármelyikén: info@slowbudapest.com; nelli@slowbudapest.com. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Jelen pont szerinti adatait hozzájárulásának visszavonásáig, de legkésőbb az adott előadás lebonyolításáig kezeljük.

Jelen pont szerinti adataihoz a Társaság ügyvezetője és kijelölt ügyintézői, a Társaság részére informatikai háttérszolgáltatásokat nyújtó jogi személyek valamint az adott előadás lebonyolításában közreműködő személyek férhetnek hozzá.

  1. Az adatkezelő:

Az Ön fent meghatározott személyes adatai kezelője (adatkezelő): a Társaság.

Név Székhely Tevékenység
MailChimp – The Rocket Science Group LLC 675 Ponce de Leon Avenue NE

Suite 5000

Atlanta, GA 30308

United States

Hírlevél-küldés
Slow Budapest szerződött partnerei, önkéntesei Hírlevél-küldés

SlowHow előadások résztvevői adatainak kezelése

Slow sétás jelentkezések kezelése, e-mailes és telefonos kapcsolattartás a jelentkezőkkel.

Facebook-os és egyéb nyereményjátékokhoz szükséges adatok kezelése

Google Inc. Mountain View

1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States

Google Analytics adatok feldolgozása

Google Drive dokumentumok tárolása

Slow Budapest levelezéseinek tárolása a Gmailben

Automattic Inc – WordPress.com 60 29th Street #343

San Francisco, CA 94110

United States of America

Slowbudapest.com oldalra érkező megjegyzések tárolása
Eventbrite 155 5th St, 7th Floor, San Francisco, CA 94103, United States SlowHow eseményekre regisztrálók adatainak kezelése
Vimeo.com 555 West 18th Street New York, New York 10011. United States A slowbudapest.com főoldalán beágyazott „Sürgősen lassítsunk! c. videó kapcsán a videólejátszási funkciókkal kapcsolatos adatok gyűjtése.
OTP Mobil Kft. 1093 Budapest, Közraktár utca 30-32. Online fizetési szolgáltatások

                                                                                                                                                      

  1. Az adatok tárolása és az adatok biztonsága érdekében alkalmazott technikai és szervezési intézkedések leírása

A személyes adatait a Társaság székhelyén (1071 Budapest, Damjanich utca 26/B.) illetve a Társaság által alkalmazott informatikai rendszerekben  tároljuk a Társaság székhelyén található szerverein, illetve felhőalapú háttértárakban.

A Társaság megtesz minden észszerűen elvárható technikai óvintézkedést a tárolt adatok biztonságos és harmadik személy részéről hozzáférésmentes tárolása érdekében.

A személyes adatok tárolásának IT biztonsági leírása, az adatbiztonság érdekében tett technikai és szervezési intézkedések:

A Társaság a személyes adatok biztonságát többek között oly módon biztosítja, hogy IT rendszerét folyamatosan karbantartott tűzfallal, vírusirtóval és spam szűrővel biztosított védelemmel látja el, elektronikus eszközeit jelszóval védi, az egyes személyes adatokhoz való hozzáférést pedig csak azon munkavállalók vagy adatfeldolgozók részére biztosítja, akiknek arra szüksége van az adott tevékenység ellátásához.

 

  1. Az Önt az adatkezeléssel kapcsolatban megillető jogok (érintetti jogok):

A személyes adatai kezelésével kapcsolatban Önt az alábbi jogok illetik meg:

a) hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk): Ön jogosult arra, hogy a Társaságtól tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a jelen tájékoztatóban szereplő információkhoz hozzáférést kapjon.

A Társaság az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kérésre az Ön rendelkezésére bocsátja. Az Ön által kért további másolatokért a Társaság az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban bocsátjuk rendelkezésére, kivéve, ha másként kéri.

b) helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk): Ön jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Ön jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

c) törléshez való jog (GDPR 17. cikk): Ön jogosult arra, hogy kérésére a Társaságkésedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, a Társaságpedig köteles arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

– a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

– amennyiben az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása és Ön azt visszavonja és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

– Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

– a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

– a személyes adatokat a Társaságra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

A jelen c) pont szerinti fenti rendelkezések nem alkalmazandók, amennyiben (i) az a személyes adatok kezelését előíró, a Társaságraalkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy (ii) az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

d) adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk): Ön jogosult arra, hogy kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

– Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Társaság ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

– az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

– a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

– Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Társaság jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

e) a fenti jogokkal kapcsolatos tájékoztatáshoz való jog (GDPR 12. cikk): a Társaság késedelem nélkül, de mindenféleképpen az Ön fenti a)-d) pontokban foglaltak szerinti kérelme beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az adatkezeléssel kapcsolatos körülményekről tömören, átláthatóan, közérthetően és világosan. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Társaság a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt.

A tájékoztatás ingyenes. Ha az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Társaság, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre: i) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy ii) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása a Társaságot terheli.

A Társaság minden olyan címzettet tájékoztat a fenti b)-d) pontban foglaltakról (azaz valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról), akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A TársaságÖnt kérésére tájékoztatja e címzettekről.

f) panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk):Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha a megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a GDPR-t. A panasz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál tehető meg (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; naih.hu; ugyfelszolgalat@naih.hu).

g) bírósághoz fordulás joga (GDPR 79. cikk):Ön bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait. A Társasággalszembeni eljárást a Társaság tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az Ön szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.

h) adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk):az adathordozhatósághoz való jog akkor illeti meg Önt, ha az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) vagy b) pontja, azaz az Ön hozzájárulása vagy az Önnel kötött szerződés teljesítése. Ebben az esetben Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó és Ön által a Társaságrendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy a Társaságezt akadályozná. Ön jogosult továbbá arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a Társaságtól a személyes adatok másik adatkezelőhöz történő közvetlen továbbítását.

  1. Ön a személyes adatai kezelésével kapcsolatban tájékoztatást kérhet az alábbi módokon és személytől:

A személyes adatai kezelésével kapcsolatban további tájékoztatás Krajcsó Nellitől kérhető levélben (1071 Budapest, Damjanich utca 26/B) vagy emailben (nelli@slowbudapest.com). Kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, amiről jegyzőkönyvet kell felvenni. Amennyiben szóbeli tájékoztatást kér (pl. telefonon), a Társaság részére igazolnia kell a személyazonosságát. A fent meghatározott jogai gyakorlása esetén szintén Krajcsó Nellivel kell felvennie a kapcsolatot.

Hatályos: 2018. május 25.napjától